संस्कृतसमाचारद्वारा हार्दा: शुभकामना:
उत्तराखण्डदेशमनोरंजनलाइफस्टाइलविदेश

19अन्तर्यूनां विश्व-चषकीय-क्रिकेट्क्रीडा-स्पर्धायां भारतेन नेपालदलं 138 धावनांकै: पराभूतम्

19 अन्तरायु: इति एकोनविंशतिवर्षवयोमितानां यूनां विश्व-चषकीय-क्रिकेट्क्रीडा-स्पर्धायां भारतेन नेपालदलं 138 धावनांकै: पराभूतम् ।दक्षिणाफ्रीकादेशे प्रवर्तमानायाम् एकोनविंशतिवर्षवयोमितानां यूनां विश्व-चषकीय-स्पर्धायां सुपर 6 इत्याख्ये चक्रे भारतेन (ग्रुप A) ए-समूहान्तर्गते नेपालदेश: धावनांकै: पराभूत:। भारतीयदलेन पूर्वं क्रीडता 298 धावनांका: समर्जिता:, तत्रैव लक्ष्यम् अनुसरता निर्धारितेषु कन्दुकक्षेपचक्रेषु नेपालस्य दलेन नवक्रीडकानां हानौ केवलं 165 धावनांका: एव समर्जिता:।

संस्कृत समाचार

उत्तराखण्डस्य प्रथमान्तर्जालीयं संस्कृतसमाचारपत्रं - "संस्कृत समाचार"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button